Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej oraz przez Akademię Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej z siedzibą w Opolu.

2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem http://sklep.majkijezowskiej.com/konferencja za pomocą którego następuje Rejestracja;

Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem http://sklep.majkijezowskiej.com/konferencja;

Organizator oznacza Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 4, 45-010 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców jako Orinoko Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor NIP: 754-256-88-29 REGON: 389303176, numer telefonu kontaktowego 668697852, adres e-mail: akademia@majkijezowskiej.com

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;

Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji – nauczyciela/specjalistę;

Uczestnik – placówka oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych placówkę edukacyjną: przedszkole, szkołę, żłobek oraz placówkę łączoną (szkolno-przedszkolną) zgłoszoną do udziału w Konferencji – nazwa placówki, Imię i nazwisko dyrektora;

Nagroda dnia oznacza ufundowaną przez organizatora nagrodę w postaci szkolenia online na platformie Akademii Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej pod adresem  http://sklep.majkijezowskiej.com

Nagrody dnia będę losowane każdego dnia konferencji zgodnie z planem konferencji. Nagród dnia ufundowano 3 sztuki dziennie. O Łącznej wartości 891,00zł

Nagroda główna to nagroda ufundowana dla uczestnika i uczestnika-placówkę. Są to 3 miesięczne dostępny do platformy online www.odnmajkijezowskiej.com o łącznej wartości 1158,00zł. Nagroda gówna będzie losowana w terminie wskazanym w programie konferencji.

Certyfikat oznacza poświadczenie uczestnictwa w konferencji. Certyfikat w formie online i w postaci druku wysyłanego pocztą jest do kupienia na stronie http://sklep.majkijezowskiej.com. Certyfikat online kosztuje 9,90zł. Certyfikat drukowany i wysyłany pocztą kosztuje 19,90zł. Istnieje możliwość wystawienia fa dla placówki za certyfikaty. Certyfikat wystawiany jest jeden za wszystkie 3 dni uczestnictwa, bez względu w ilu dniach uczestnik brał udział.

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków

Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty za zakup certyfikatów. Opłata ta nie jest obowiązkowa.

§ 2 Tryb w jakim odbędzie się Konferencja.

 1. Organizator organizuje i przeprowadza Konferencji w trybie online
 2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 3. Udział w Konferencji może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet, za co Organizator nie odpowiada.
 4. Organizator posiada 1000 miejsc na konferencji
 5. W przypadku, gdy uczestnik zapisze się na konferencję jako osoba powyżej 1000 miejsca, organizator udostępni jej powtórkę przez 3 dni, licząc od 3 dni po odbytych prelekcjach. Uczestnik zostanie o powtórce powiadomiony mailowo.

§ 3 Rejestracja

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku Rejestracji w trakcie trwania Konferencji, uczestnik otrzymuje upominki w trakcie lub po konferencji.

3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji.

§ 4 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.

§ 5 Wymagania Techniczne, sposób prowadzenia Konferencji online

1. Konferencja online jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.

2. W celu odbioru transmisji Konferencji online Uczestnik powinien dysponować:

a) komputerem z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7 albo nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z

zainstalowanym systemem operacyjnym Android (Lollipop) wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5, albo nowszym, wyposażonym w ekran i głośniki

pozwalającym na dostęp do sieci Internet;

b) dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej:

240p 500 kbps

360p 1 Mbps

720p 3 Mbps

1080p 7 Mbps

2K 12 Mbps

4K 22 Mbps

c) aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari;

d) adobe acrobat w najnowszej wersji.

3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji online udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.

4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Konferencji online Uczestnik powinien kliknąć w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami.

§ 6 Obowiązki Uczestnika i Uczestnika-Placówki

1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu

2. Placówka zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt.. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.

3. Placówka ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

4. Organizator utrwala przebieg Konferencji dla celów odtworzenia dla osób, które zapiszą się na konferencję a nie zmieszczą się do pokoju konferencyjnego (limit miejsc 1000), dla celów odtworzenia dla osób zapisanych na platformę www.odnmajkijezowskiej.com, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób znajdujących się w pokoju onlina może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Placówka dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).

5. Placówka jest zobowiązana do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 6 Regulaminu.

6. Placówka oraz uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Uczestnik- placówka zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.

7. Uczestnikom i Placówkom zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Uczestnikowi-Placówce jest wyłączona.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

3. Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 3 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później). Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.

§ 8 Zmiany w programie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

2. Organizator poinformuje Uczestnika i Uczestnika-Placówkę o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem http://sklep.majkijezowskiej.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.).

5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu .

§ 9 Klauzula informacyjna dla Uczestnika i Uczestnika-Placówki

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Orinoko Szkolenia i Doradztwo z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalna 4, 45-010 Opole, wpisane do rejestru przedsiębiorców  (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w następujących celach Administratora:

a) realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,

c) marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

a) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

b) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,

c) inni podwykonawcy Administratora.

4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem.

5. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

6. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia Uczestników uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.

3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Uczestników do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora.

6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Uczestnikom są w szczególności:

a) wiadomość, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu;

b) faktury VAT oraz faktury pro forma;

c) transmisja sygnału wideo i audio z Konferencji oraz Regulamin, o ile Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie. Nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w pkt. 6 jest spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu.

8. Treści cyfrowe wymienione w pkt. 6 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

9. Regulamin jest dostępny pod linkiem TUTAJ DO POBRANIA oraz na stronie https://sklep.majkijezowskiej.com/konferencja/regulamin/

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2021 r.

Regulamin

Za pośrednictwem strony internetowej sklep.majkijezowskiej.com możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. materiałów wideo, kursów online, artykułów, poradników.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest ORINOKO Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor NIP: 7542568829, REGON: 532375366 z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail akademia@majkijezowskiej.com

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

2) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej – m.in. materiał, poradnik, arkusz kalkulacyjny, wzór dokumentu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.

3) Regulamin – niniejszy regulamin,

4) Sprzedawca – ORINOKO Szkolenia i Doradztwo Beata Kaczor NIP: 7542568829, REGON: 532375366 z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 4, 45-010 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

5) Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.majkijezowskiej.com

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

7) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9) Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10) Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

11) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11) Koszyk – element oprogramowania serwisu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego.

2 Zakup Materiału

 1. Zakupu Materiału może dokonać każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony poprzez przycisk dodaj do koszyka, następnie z poziomu strony zamówienie po dodaniu szczegółów płatności oraz zaakceptowaniu wymaganych zgód klikając w przycisk kupuję i płacę. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.

3 Korzystanie z Materiału

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu VLC media player.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem akademia@majkijezowskiej.com.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy technicznej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. akademia@majkijezowskiej.com
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://sklep.majkijezowskiej.com/polityka-prywatnosci/

7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

X
Scroll to Top